เกี่ยวกับการทำหนังสือ ตำรา

วัตถุประสงค์


  1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของสมาคมฯ ได้ผลิตผลงานทางวิชาการ และเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ อันจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของสมาคมฯ ให้เกิดขึ้น
  2. เพื่อสนับสนุนการจัดพิมพ์ตำรา และเอกสารการสอน หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของสมาคมฯ
  3. เพื่อเป็นหน่วยงานทำหน้าที่ด้านการจัดพิมพ์ การเผยแพร่ และจัดจำหน่าย ผลงานทางวิชาการให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสมาคมฯ
  4. เพื่อจัดหาเงินรายได้เข้ากองทุนหมุนเวียนสำนักพิมพ์สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย สำหรับใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักพิมพ์
    ทั้งนี้ การดำเนินงานของสำนักพิมพ์ให้คำนึงถึงการสนับสนุนส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานในเชิงวิชาการเป็นสำคัญ