เกี่ยวกับการทำหนังสือ ตำรา

วัตถุประสงค์


  1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผลิตผลงานทางวิชาการ อันจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของประเทศชาติให้เกิดขึ้น
  2. เพื่อสนับสนุนการจัดพิมพ์ตำรา และวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ เพื่อเป็นแหล่งองค์ความรู้ของประเทศชาติ
  3. เพื่อเป็นหน่วยงานทำหน้าที่ด้านการจัดพิมพ์ การเผยแพร่ และจัดจำหน่าย ผลงานทางวิชาการให้กับประเทศ
  4. เพื่อจัดหาเงินรายได้เข้ากองทุนหมุนเวียนสำนักพิมพ์สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย สำหรับใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักพิมพ์

ทั้งนี้ การดำเนินงานของสำนักพิมพ์ให้คำนึงถึงการสนับสนุนส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานในเชิงวิชาการเป็นสำคัญ

ติดต่อเรา

อีเมล publishing@aiat.or.th ; mahasak.k@itd.kmutnb.ac.th