ประกาศสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

ของสำนักพิมพ์สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

เพื่อให้การกำหนตหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายคำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิขาการ ของสำนักพิมพ์สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ให้กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพของเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้มีผู้พรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพเอกถึรสิ่งพิมฬทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย อย่างน้อยเรื่องละ ๓ ท่าน

ข้อ ๔ ผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้รับค่ตอบแทนการพิจารณาคุณภาพเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการโดยให้เหมาจ่ายได้ในอัตราไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ต่อเรื่อง ดังนี้ ค่าตอบแทนคนละ ๑,๐๐๐ บาทขึ้นไป

(๑) หนังสือ ตำรา งานแปล ค่าตอบแทนคนละ ๑,๐๐๐ บาทขึ้นไป

(๒) เอกสารคำสอน

(๓) เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารอื่นๆ ค่าตอบแทนคนละ ๑,๐๐๐ บาทขึ้นไป

ให้คณะกรรมการกองบริหารสำนักพิมพ์เป็นผู้จัดการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิฉัย และคำวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด ว่าด้วยการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้ทรงคุณวุฒิตามความในวรรคก่อน

ข้อ ๕ กรณีที่มีปัญหานอกเหนือจากประกาศนี้ให้นายกสมาคมเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด