บรรณาธิการใหญ่

ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

บรรณาธิการนานาชาติ

Prof. Dr. Abdul Sattar
Griffith University, Australia

Prof. Dr. Mababu Okumura
Tokyo Institute of Technology, Japan

Prof.Dr. De, Xijin Tang
Chinese Academy of Sciences, Beijing (CAS), China


บรรณาธิการร่วม

ผศ.ดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Kiyota Hashimoto
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ต)

ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


บรรณาธิการสมทบ

ดร. ปรัชญา บุญขวัญ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ดร. ปกป้อง ส่องเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. ทวีศักดิ์ ยิ่งถาวรสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.ณัฐสุดา เกาทัณฑ์ทอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. ณัฐพงศ์ ทองเทพ
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ต)

ดร. นฤมล ชูเมือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ผศ.ดร. ชุติมา เบี้ยวไข่มุข
มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.ปฏิยุทธ พรามแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


กรรมการที่ปรึกษา

ศ.ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศ. ดร. ประภาส จงสถิตย์วัฒนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.บุญเสริม กิจศิริกุล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย