ศ.ดร.ธนารักษณ์ ธีระมั่นคง ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. รัชฎา คงคะจันทร์
ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
กรรมการ

ดร. วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม
กรรมการ

ดร. ปฏิยุทธ พรามแก้ว
กรรมการ

ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ
กรรมการ

ดร. นฤมล ชูเมือง
ผู้จัดการ